M60机械键盘

一个跑Python的、可热拔插的、带USB+蓝牙的60%键盘
即将到来

Python键盘

几个月前,我们手焊了一个跑Python的USB+蓝牙双模键盘,这个键盘得到了不少反馈,很多人喜欢它,有的人质疑为什么要用Python。 开始我们只是觉得这很有趣,当我们投入更多时间完善和探索,越来越觉得Python可以给键盘带来很独特的非凡体验。 而手焊一个键盘对于很多人来说很难,我们决定为更多人设计一个跑Python的新键盘。

了解更多

M60

我们正在设计一个60%的键盘,里面跑Python,支持USB和蓝牙,采用可热拔插键轴设计,拥有RGB背光灯,高度可配置。 当然,能跑Python的键盘足够强大,跑C/C++、Rust、Go或JavaScript也不在话下。

查看特性

参与

设计一个新的键盘不是一蹴而就,我们现在完成了键盘PCBA的设计,我们希望尽早获得你的反馈和建议, 如果你对Python键盘很感兴趣,可以预订键盘PCBA,自己动手DIY一个键盘,参与到键盘的开发中,帮助我们更好地完成这个键盘。

预订键盘PCBA

键盘热力图

一个键盘不单是打字,我们还提供一个热力图工具,用来可视化你在键盘击键情况,你可以从中了解你的打字习惯, 然后你可以根据你的特点配置一个最适合你的键盘,提升效率。

自定义

这不单是一个键盘, 也是一个U盘,键盘的Python代码则保存在U盘中,可以用任意文本编辑器修改Python代码,无需配置任何开发环境。 配置键盘的keymap,添加一个新的宏,或者实现一个新功能,变得非常简单——修改U盘中的Python文件,保存后,即刻运行生效。

KEYMAP = (
  (
    ESC,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  0, '-', '=', BACKSPACE,
    TAB,  Q,  W,  E,  R,  T,  Y,  U,  I,  O,  P, '[', ']', '|',
    CAPS, A,  S, L2D,  F,  G,  H,  J,  K,  L, ';', '"',  ENTER,
    LSHIFT,Z,  X,  C,  V,  B,  N,  M, ',', '.', '/',    RSHIFT,
    LCTRL, LGUI, LALT,    SPACE,        RALT, MENU, L1, RCTRL
  ),
  (
    '`', F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, DEL,
    ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,PGUP, ___, ___, ___, ___, ___, ___,
    ___, ___, ___, ___, ___, ___,LEFT, UP,DOWN,RIGHT, ___, ___,   ___,
    ___, ___, ___, ___, ___, ___,PGDN, ___, ___, ___, ___,      ___,
    ___, ___, ___,        ___,        ___, ___, ___, ___
  ),
  (
    ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,
    ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,
    ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,   ___,
    ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,   UP,
    ___, ___, ___,        ___,        ___, LEFT,DOWN,RIGHT
  ),
)

特性

Github

跨平台

多设备连接

Python

60%布局

多层级

高度可配置

RGB灯

电池

全键无冲NKRO

效率优化

模块设计

BLE 5.0

Type-C

NFC

热拔插